Browse Our Dictionary
T

testimonial

༡། རྒྱབ་གཉེར་ཡི་གེ། = མི་གང་ཞིག་གི་ཀུན་སྤྱོད་དང་ཁྱད་ཆོས། འཇོན་ཐང་སོགས་འཁོད་པའི་རྒྱབ་གཉེར་གྱི་ཡིག་ཐོག་འགྲེལ་བརྗོད། ༢། བྱས་གཟོ། = མི་གང་ཞིག་ལ་བཀའ་དྲིན་རྗེས་དྲན་ཞུ་བ་དང་ཆེ་མཐོང་མཚོན་བྱེད་དུ་ཕུལ་བའི་དངོས་རྫས།