Browse Our Dictionary
T

tetanus

འཛུམ་བུ་ལྟག་དགྱེ། རླུང་ནད་ཨ་ཝརྟ་ན། = གཙོ་བོ་རྨ་ཁ་ནས་ཁོང་དུ་ཞུགས་པའི་གཉན་ནད་རྒྱུང་པར་བབས་པ། བཟུང་བས་ཀྱང་མི་ཐུབ་པར་ལྟག་པ་དགྱེ་དགྱེར་འགྲོ་བ། འཆི་བའི་ཚེ་འཛུམ་པའི་རྣམ་འགྱུར་ལྟར་སྣང་བའི་ནད་དྲག་པོ་ཞིག་གོ།