Browse Our Dictionary
T

text edition

༡། pub པར་གཞི་རྩོམ་སྒྲིག = དྲྭ་རྒྱའམ་བརྙན་སྡེར་ལྟ་བུའི་ནང་འགྲེམས་སྤེལ་བྱས་པའི་ཡིག་ཆ་སོགས་ཤོག་བུའི་ཐོག་པར་འདེབས་བྱས་པའི་གཟུགས། ༢། edu སློབ་ཁྲིད་པར་གཞི། = ཤེས་ཡོན་སློབ་གསོའི་ཆེད་དུ་སྐྲུན་པའི་སྦྱོང་གཞིའི་དེབ་ཀྱི་པར་གཞི།