Browse Our Dictionary
T

text edition

༡། པར་གཞི་རྩོམ་སྒྲིག = དྲྭ་རྒྱའམ་བརྙན་སྡེར་ལྟ་བུའི་ནང་འགྲེམས་སྤེལ་བྱས་པའི་ཡིག་ཆ་སོགས་ཤོག་བུའི་ཐོག་པར་འདེབས་བྱས་པའི་གཟུགས།