Browse Our Dictionary
T

text editor

ཞུ་སྒྲིག་མཉེན་ཆས། = གསོག་འཇོག་བྱས་པའི་ཡིག་རིས་ལ་བཅོས་སྒྲིག་དང་གསར་སྐྲུན་ཆེད་རམ་འདེགས་བྱེད་པའི་ཀམ་པུ་ཊར་གྱི་བཀོད་སྒྲིག་ལས་འཆར་ཞིག