Browse Our Dictionary
T

thanatology

འཆི་ཚུལ་རིག་པ། = གསོ་བ་རིག་པ་དང་སེམས་ཁམས་རིག་པ། སྤྱི་ཚོགས་རིག་གནས་ཐད་ཀྱི་མིའི་འཆི་བའི་སྐོར་གྱི་ཉམས་ཞིབ་དང་སྤྱི་ཚོགས་ནང་འདས་མཆོད་བྱེད་སྟངས།