Browse Our Dictionary
T

the women’s institution

བུད་མེད་ཀྱི་ལྟེ་གནས། = རིག་གཞུང་འཁྲབ་སྟོན་དང་མང་ཚོགས་འདུ་འཛོམས་སོགས་ཀྱི་ཆེད་དུ་ཐུག་འཕྲད་བྱེད་པའི་བུད་མེད་ལས་གྲུབ་པའི་ཚོགས་པ།