Browse Our Dictionary
T

theoretical

རྣམ་གཞག་གི།= གཞི་གང་ལ་བྱ་བ་ལག་བསྟར་བྱ་རྒྱུའི་གཞི་རྟེན་བྱེད་སའི་གནས་ལུགས་དང་རྒྱུ་མཚན། སྒྲིག་གཞི། ལྟ་གྲུབ། ཐབས་ཚུལ་སོགས་དང་འབྲེལ་བའི།