Browse Our Dictionary
T

thermion

དྲོད་རྡུལ། = ཚ་དྲོད་ཆེ་བའི་མོ་གློག་གི་སྣེ་ལྟ་བུའི་ཧ་ཅང་ཚ་བའི་དངོས་པོ་ཞིག་གིས་ཕྱིར་སྤྲོ་བའི་གློག་རྡུལ་ལམ་ཡང་ན་གྱེས་རྡུལ་ཕོ་ཞིག