Browse Our Dictionary
T

thermite

འབར་ཕྱེ། = ལྕགས་བཙའ་དང་ཧ་ཡང་གི་ཕྱེ་མ་གསེས་པའི་བུད་རྫས་འབར་སྐབས་དྲོད་ཚད་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་སྐྱེད་ཐུབ་ཅིང་། འབར་རྫས་དང་ཚ་ལའི་ནང་བེད་སྤྱོད་ཡོད་པ་ཞིག