Browse Our Dictionary
T

thermodynamics

ཚ་ཤུགས་རིག་པ། = ནུས་ཤུགས་ཀྱི་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་པ་ཕན་ཚུན་གཅིག་ནས་གཞན་དུ་བརྗེ་བསྒྱུར་དང༌། དེ་དག་གིས་ཚ་དྲོད་དང༌། གནོན་ཤུགས། བོངས་ཚད། འཕྲུལ་ལས་ཀྱི་བྱེད་ལས་བཅས་ལ་ཤུགས་རྐྱེན་བྱེད་ཚུལ་དང་འབྲེལ་བའི་དངོས་ཁམས་རིག་པའི་ཡན་ལག