Browse Our Dictionary
T

think tank

བསམ་མཛོད། = དམག་དོན་དང་། ཆབ་སྲིད། སྤྱི་ཚོགས་ཁུལ་གྱི་གནད་དོན་ལྟ་བུའི་ཐད་ལ་ཕུགས་རྒྱང་རིང་པོའི་ཡར་རྒྱས་འཆར་གཞིའམ། སྔོན་དཔག དེ་བཞིན་རྙོག་འཛིངས་ཅན་གྱི་དཀའ་ངལ་རིགས་སེལ་ཐབས་སུ་བསྐོས་པའི་སྒྲིག་འཛུགས་སམ་ཉམས་ཞིབ་ལྟེ་གནས་ཁང་ཞིག