Browse Our Dictionary
T

third eyelid

མིག་ལྕིབས་གསུམ་པ། = འོ་འཐུང་དང་ལྟོ་བགྲོད་སྲོག་ཆགས། བྱ་རིགས་ཀྱི་མིག་འབྲས་བཞའ་རླན་བཟོ་ཞིང་མི་གནོད་པར་སྐྱོབ་ཕྱིར། དེའི་ངོས་འགེབས་པར་བྱེད་པའི་མིག་ལྤགས་འོག་གི་སྲབ་ཅིང་དྭངས་པའི་སྐྱི་མོ།