Browse Our Dictionary
T

third reading

བརྗོད་པ་གསུམ་པ། = གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ཁྲིམས་འཆར་ཞིག་བསམ་གཞིགས་བྱ་རྒྱུའི་རིམ་པ་མཐའ་མ་སྟེ། འཆར་ཟིན་བཀོད་པའི་གྲོས་འཆར་དེ་ཉིད་གཏན་འབེབས་བྱ་མིན་མཐའ་མའི་ཐག་གཅོད་ཆེད་ཁྲིམས་ཡིག་འཆར་ཟིན་དེ་སྒྲོག་སྦྱང་བྱེད་པའི་བརྒྱུད་རིམ།