Browse Our Dictionary
T

thumbhole

༡། adm མཐེབ་ཁུང༌། = དངོས་པོ་གང་ཞིག་དམ་པོར་འཛིན་ཐུབ་པའི་ཆེད་དུ་ཆེད་མངགས་མཐེ་བོང་འཇུག་ས་བཟོས་པའི་ཁུང་བུའམ་ཉག་ཁ་ཞིག ༢། mus མཐེབ་མིག = སྒྲ་གདངས་ངེས་ཅན་ཞིག་གདོན་པར་མཐེབ་མཛུབ་འདེགས་གནོན་བྱེད་སའི་འབུད་གཏོང་རོལ་ཆའི་སྟེང་གི་ཁུང་བུ་ཞིག