Browse Our Dictionary
T

ticket

ཊིག་འཛིན། ཊི་སི། = འཛུལ་ཞུགས་གླ་འབབ་བམ་འགྲུལ་གླ་སྤྲད་ཟིན་པའམ། ཡང་ན་ཐོབ་ཐང་དང་ཞབས་ཞུ་ལ་སོགས་པ་ལོངས་སུ་སྤྱོད་ཆོག་པའི་དཔང་ཡིག་གི་ཚུལ་དུ་སྤྱོད་པའི་ཤོག་འཛར་ཞིག