Browse Our Dictionary
T

tie

ཐོབ་ཤོར་འདྲ་མཉམ། = འགྲན་རྩོད་པའམ་རུ་ཁག་གཉིས་ལ་སྐར་གྲངས་དང་གོ་གནས་ཀྱི་རིམ་པ་གཅིག་པ་ཐོབ་པར་བརྟེན་རྒྱལ་ཕམ་ཐག་གཅོད་མ་བྱུང་བའི་མཇུག་འབྲས།