Browse Our Dictionary
T

time machine

དུས་ཀྱི་འཕྲུལ་འཁོར། = དུས་མ་འོངས་པའམ་འདས་པའི་དུས་གཉིས་ཀར་ཡར་མར་འགྲུལ་སྐྱོད་བྱེད་པར་བེད་སྤྱོད་པའི་རྟོག་བཟོས་སམ་བསམ་ཚོད་ཀྱི་འཕྲུལ་འཁོར་ཞིག