Browse Our Dictionary
T

tip off

སྔོན་བརྡ། གསང་བརྡ། = སྐྱེ་བོ་ཞིག་ལ་གནད་དོན་ཞིག་དང་འབྲེལ་བའི་ཉེན་བརྡའམ། གནས་ཚུལ་ཞིག་གི་སྐོར་གསང་བའི་སྒོ་ནས་བརྡ་ལན་སྤྲོད་ཚུལ་ཞིག