Browse Our Dictionary
T

tipster

གསང་གཏམ་པ། = རྟ་རྒྱུག་ལྟ་བུའི་རྒྱན་འཛུགས་རྩེད་འགྲན་སྐབས་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་རེ་ཆེ་ཆུང་དང༌། གསར་འགྱུར་འགོད་རྒྱུའམ་མ་རྐང་འཇོག་ལུགས་ཀྱི་ཚོང་འབྲེལ་ཐད་ཚོད་དཔག་བྱེད་ཚུལ་ལ་གསང་བའི་གནས་ཚུལ་མཁོ་སྤྲོད་དམ་ཚོང་སྒྱུར་བྱེད་མཁན།