Browse Our Dictionary
T

title of courtesy

གུས་མིང༌། = གཞུང་འབྲེལ་གྱི་གལ་གནད་ཡོད་མེད་ལ་མ་ལྟོས་པར་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའམ། གུས་བཀུར་འོས་པ་དང་ལམ་ལུགས་སོགས་ལ་བརྟེན་ནས་ཡིན་ཚོད་ཀྱིས་བཏགས་པའམ་སྦྱར་བའི་མིང་གནས་ཤིག