Browse Our Dictionary
T

toboggan

ཤུད་པང༌། = མི་རྣམས་ཀྱིས་གངས་དང་འཁྱགས་པའི་སྟེང་ཤུད་འགྲོས་ཀྱི་ཆེད་དུ་བཀོལ་བའི་ཤིང་ལེབ་བམ་ལྕགས་ལེབ་སོགས་ནར་མོ་སྣེ་དགྱེ་དགྱེ་ཅན་ཞིག