Browse Our Dictionary
T

toolkit

༡། ལག་ཆའི་སྒམ་ཆུང་། =༡། ལས་དོན་བྱེ་བྲག་པའི་ཉེར་མཁོའི་ཆེད་ཁུག་མའམ་སྒམ་དམིགས་བསལ་ཞིག་ནང་ཉར་ཚགས་བྱེད་པའི་མཁོ་ཆས་ཆ་འགྲིག