Browse Our Dictionary
T

toolkit

༡། ལག་ཆའི་སྒམ་ཆུང་། = ལས་དོན་བྱེ་བྲག་པའི་ཉེར་མཁོའི་ཆེད་ཁུག་མའམ་སྒམ་དམིགས་བསལ་ཞིག་ནང་ཉར་ཚགས་བྱེད་པའི་མཁོ་ཆས་ཆ་འགྲིག ༢། རིག་ཚན་བང་མཛོད། = བྱེད་སྒོའམ་གནད་དོན་བྱེ་བྲག་པའི་ཆེད་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཡིག་ཆ་དང་། གནས་ཚུལ། ལམ་སྟོན་གྱི་སློབ་གསོ་བཅས།