Browse Our Dictionary
T

touch pad

རེག་གདན། = མཛུབ་མོའི་གཡོ་འགུལ་ལམ་རྡེབ་གནོན་གྱིས་རེག་ཚོར་གྱི་ཤུགས་རྐྱེན་ཐེབས་སླ་བའི་སོབ་གདན་ཅན་གྱི་བརྡ་སྟོན་སྒྲིག་ཆས་ཤིག དེ་ནི་འཁྱེར་སྤྱོད་སྟབས་བདེའི་ཀམ་པུ་ཊར་གྱི་སྟེང་ཙི་གུའི་ཚབ་ལྟ་བུ་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་དོ།