Browse Our Dictionary
T

touch screen

རེག་ཤེལ། = ཀམ་པུ་ཊར་འཆར་ཤེལ་སྟེང་མཛུབ་མོའམ་ཆེད་བཀོལ་སྨྱུ་གུས་རེག་པ་ལས་དེའི་ནང་གི་འདེམས་ཚན་གདམ་ཀ་དང་ལས་རིམ་བཀོད་འདོམས་བྱེད་ཆོག་པའི་ནང་འཇུག་སྒྲིག་ཆས་ཤིག