Browse Our Dictionary
T

tourette’s syndrome

ཊོ་རེཊ་རྟགས་འདུས། = རང་དབང་མེད་པར་གདོང་གཉེར་སྡུད་ཅིང་། འགོག་ཐབས་མེད་པར་སྐད་ངན་ཤོར་བའི་དབང་རྩའི་མ་ལག་འཁྲུག་པའི་ནད་རྟགས་ཤིག