Browse Our Dictionary
T

tracking

༡། རྗེས་འཚོལ། = སྐྱེ་བོའམ་བྱ་དངོས་གང་ཞིག་ལ་རྗེས་འདེད་གཏོང་བའི་བྱ་གཞག ༢། བྱ་ར།= ལུས་ཚོར་བདེ་བའམ་བཏང་སྙོམས་ཡོད་མེད་ལ་དོ་སྣང་བྱས་ཐོག་དེར་མུ་མཐུད་ནས་དོ་སྣང་བྱེད་པ།