Browse Our Dictionary
T

trade book

ཚོང་དེབ། = རྒྱ་ཆེའི་མི་མང་ལ་ཚོང་འགྲེམས་ཀྱི་ཆེད་དུ་ཚད་མཐོའི་རྩོམ་སྒྲིག་བྱས་པའི་དེབ། དེ་ནི་རྒྱུ་ཆ་དང་བཟོ་བཀོད་ལེགས་པའི་དེབ་ལས་ལྡོག་པའོ།