Browse Our Dictionary
T

trade unionist

ངལ་རྩོལ་སྐྱིད་སྡུག་ཚོགས་མི། = གླ་ཕོགས་དང་། ལས་ཀའི་ཆ་རྐྱེན་དང་འབྲེལ་བའི་ཚོགས་མིའི་ཁེ་ཕན་བསྒྲུབ་རྒྱུར་དམིགས་ཏེ་བཙུགས་པའི་ངལ་རྩོལ་བའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ཚོགས་མི།