Browse Our Dictionary
T

tradeshow

ཚོང་དོན་འགྲེམས་སྟོན། = ཚོང་དོན་ལས་རིགས་འདྲ་མིན་ཅན་གྱི་བཟོ་གྲྭ་བྱེ་བྲག་པའི་དངོས་ཟོག་དང་ཞབས་ཞུ་ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱ་སའི་འགྲེམས་སྟོན།