Browse Our Dictionary
T

traffic control tower

མཁའ་འགྲུལ་སྟངས་འཛིན་ལྕོག་མཁར། =གནམ་ཐང་གང་ཞིག་ཏུ་གནམ་ས་གཉིས་ཀར་འཚང་འགག་ཐེབས་མིན་རྟོག་ཞིབ་དང་། སྟངས་འཛིན་བྱ་ཆེད་དུ་མཐོ་བོར་བརྩེགས་པའི་སྒྲོམ་གཞི།