Browse Our Dictionary
T

traffic light

འགྲུལ་ལམ་གློག་བརྡ། = དམིགས་བསལ་ལམ་མདོའི་མཚམས་སུ་འགྲིམ་འགྲུལ་གྱི་འགྲོ་འོང་ལ་དོ་དམ་བྱེད་ཆེད་གློག་སེར་སྨུག་དང་ལྗང་ཁུ། དམར་པོ་བཅས་བཀོལ་བའི་བརྡ་མཚོན་ཞིག