Browse Our Dictionary
T

traffic police

འགྲིམ་འགྲུལ་ཉེན་རྟོག་པ། = འགྲིམ་འགྲུལ་གྱི་སྒྲིག་ལམ་ལ་ལྟ་རྟོག་བྱེད་མཁན་དང་ཁྲིམས་འགལ་བར་བརྡ་ཐོ་དང་ཉེས་པ་གཏོང་མཁན་གྱི་ཉེན་རྟོག་པ།