Browse Our Dictionary
T

transcendental idealism

མྱོང་འདས་སྨྲ་བའི་ལྟ་གྲུབ། =དུས་རབས་ ༡༨ པའི་ནང་ཇར་མ་ནིའི་ལྟ་གྲུབ་སྨྲ་བ་ཨི་མ་ནུ་ཨེལ་ཀེནྜ་ཡིས་སྲོལ་གཏོད་པའི་རིང་ལུགས་ཤིག