Browse Our Dictionary
T

transculturation

རིག་གཞུང་འདྲེས་འགྱུར། = རིག་གཞུང་གསར་པ་ཞིག་ཁྱབ་གདལ་དུ་འགྲོ་བ་དང་དུས་མཚུངས་ད་ཡོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་གི་ངོ་བོ་བརླག་པའམ་འགྱུར་བ་འགྲོ་བའི་བརྒྱུད་རིམ།