Browse Our Dictionary
T

transfer paper

འཕོ་ཤོག = རླན་བཞའ་དང༌། གནོན་ཤུགས། དྲོད་ལྟ་བུར་བརྟེན་ནས་ཤེལ་སྒོ་དང་ལྕགས་ལྟ་བུ་དངོས་རིགས་གཞན་གྱི་ངོས་ལ་བཀོད་རིས་སམ་པར་རྗེས་སོགས་བཤུ་ལེན་ཆེད་སྦྱོར་སྣོན་བྱས་པའི་ཤོག་བུ་ཞིག