Browse Our Dictionary
T

transfer

༡། གནས་སྤོ་གཏོང་བ། = སྐྱེ་བོའམ་དངོས་པོ་གང་ཞིག་རང་སོར་མི་འཇོག་པར་ས་ཆ་གཅིག་ནས་གཞན་དུ་བརྗེ་ཞིང་སྤོ་བཞུད་བྱེད་འཇུག་པའམ། ཡང་ན་སྤོ་སྐྱོད་བྱེད་པ།