Browse Our Dictionary
T

transferred subject

བརྒྱུད་སྤྲོད་གནད་དོན། = ཞིང་ལས་དང་ཕྱུགས་གསོ། འཕྲོད་བསྟེན་དང་སྨན་བཅོས། ཤེས་ཡོན་དང་ས་གནས་རང་སྐྱོང་གི་སྲིད་གཞུང་སོགས་གཙིགས་ཆེར་དམིགས་པའི་གནད་དོན་ཞིག