Browse Our Dictionary
T

transfusion

(ཁྲག་)བླུགས་པ། = སྦྱིན་པར་ཐོབ་པའི་ཁྲག་དང་ཁྲག་རྫས་སམ་གཤེར་རྫས་གང་ཞིག་མིའམ་དུད་འགྲོའི་ཁྲག་གི་འཁོར་སྐྱོད་མ་ལག་ནང་གསབ་སྣོན་རྒྱག་པའི་བྱ་གཞག