Browse Our Dictionary
T

transmundane

འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི། = འཇིག་རྟེན་འདི་དང་དེ་འབྲེལ་ཆོས་ཀུན་གྱི་ཆ་ཤས་སུ་མ་གཏོགས་ཤིང་དེ་དག་གི་ཕ་རོལ་ན་གནས་ཡོད་པ་ཞིག ཡང་ན་དེ་དག་གི་གནས་ཚུལ་ལས་འདས་པ་ཞིག