Browse Our Dictionary
T

trapdoor

གནམ་སྒོ། = ཁང་པའི་ཐོག་གམ་མཐིལ་ཞལ་གྱི་སྟོང་ཆ་འགེབས་བྱེད་སྒོ་ལྕིབས་ཀྱིས་སྦྲེལ་བའམ་ཤུད་འགྲོས་བྱེད་པའི་སྒོ་གླེགས།