Browse Our Dictionary
T

trauma informed

སེམས་གཅོང་རྒྱུས་ལོན་གྱི། སྣད་སྐྱོན་རྒྱུས་ལོན་གྱི།= སྒེར་དང་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་སེམས་མྱོང་དང་ལུས་ཀྱི་བདེ་ཐབས་ལ་སེམས་ངལ་དང་སེམས་གཅོང་གིས་ཤུགས་རྐྱེན་ཇི་ཙམ་སྦྱིན་ཚུལ་ཐད་ཤེས་རྟོགས་ཀྱིས་ལམ་སྟོན་བྱེད་པ།