Browse Our Dictionary
T

travel agency

འགྲིམ་འགྲུལ་ངོ་ཚབ་ཁང༌། = འགྲུལ་བཞུད་ཀྱི་ཆེད་གནས་ཚུལ་མཁོ་སྤྲོད་དང༌། འགྲུལ་བཞུད་ལག་འཁྱེར་ཚོང་སྒྱུར་བྱེད་པ། འགྲིམ་འགྲུལ་གོ་སྒྲིག་བྱེད་མཁན་གྱི་ལས་ཁུངས་སམ་ཁེ་ལས་ཁང༌།