Browse Our Dictionary
T

travel allowance

འགྲིམ་འགྲུལ་ཟུར་ཕོགས། = ལས་བྱེད་གང་ཞིག་ལས་དོན་ཞིག་གི་ཆེད་ཕྱོགས་མཐར་བསྐྱོད་པའི་གནས་སྐབས་སུ་ལམ་གྲོན་དང་རྒྱུན་གྲོན་སོགས་ཀྱི་དོད་དུ་ཕྱིར་སྤྲོད་པའི་དངུལ་འབབ།