Browse Our Dictionary
T

treadle

རྐང་ཀྲབ། = རྫ་མཁན་གྱི་འཁོར་ལོའམ་ཚེམ་བུ་འཁོར་ལོ་ལྟ་བུའི་འཕྲུལ་འཁོར་གྱི་རིགས་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་པར་རྐང་པས་ཡང་ཡང་འདེགས་གནོན་བྱེད་པའི་འཇའ་སྟེགས་ཤིག