Browse Our Dictionary
T

treaty

ཆིངས་ཡིག = རྒྱལ་ཁབ་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བར་དུ་ཆབ་སྲིད་དང་དཔལ་འབྱོར། རིག་གནས་སོགས་ཀྱི་འབྲེལ་བའི་ཐད་འོས་འགན་དང་དབང་ཆ་སོགས་གཏན་ལ་ཕབ་ཅིང་། ཕྱོགས་གཉིས་ཀས་བརྩི་དགོས་པའི་ཡིག་ཆའི་མིང༌།