Browse Our Dictionary
T

triad

adm,mus ༡། གསུམ་ཚན། ༢། དབྱངས་རྟགས་གསུམ་པ། = ༡། ཅ་དངོས་སམ་གང་ཟག་སོགས་གསུམ་རེ་གསུམ་རེ་ཡོད་པའི་སྡེ་ཞིག ༢། སྒྲ་གདངས་དང་རྒྱུད་དབྱངས་གསུམ་པ་དང་ལྔ་པ་བཅས་གསུམ་ལས་གྲུབ་པའི་རོལ་ཆའི་དབྱངས་རྟགས།