Browse Our Dictionary
T

trial balloon

༡། ཚོད་ལྟའི་ལྒང་ཕུག། = རླུང་གི་རྒྱུན་དང་ལྷགས་པའི་མྱུར་ཚད་སོགས་ཀྱིས་མཚོན་པའི་གནམ་གཤིས་དང་། རླུང་གི་གོ་ལའི་གནས་བབས་ལ་རྟོག་ཞིབ་བྱེད་ཆེད་ནམ་མཁར་གློད་གཏོང་བྱས་པའི་ལྒང་ཕུག