Browse Our Dictionary
T

trial court

གྱོད་ཞིབ་ཁྲིམས་ཁང་། = གྱོད་དོན་བསྐྱར་ཞིབ་ཁྲིམས་ཁང་ལས་ལྡོག་སྟེ། གྱོད་དོན་གང་ཞིག་གི་སྐོར་ལ་ཐོག་མར་ཉམས་ཞིབ་བྱེད་སའི་ཁྲིམས་ཁང་ཞིག