Browse Our Dictionary
T

tribute

རྟེན་འབུལ། = རྗེས་སུ་ཡི་རང་ངམ། ཆེ་བསྟོད་དང་ལེགས་གསོལ། བཀའ་དྲིན་རྗེས་དྲན་མཚོན་བྱེད་དུ་ཕུལ་བའི་དངོས་པོའམ་བརྗོད་ཚིག