Browse Our Dictionary
T

trigeminal nerve

གསུམ་གྱེས་དབང་རྩ། = གཙོ་བོ་གདོང་ལ་འགུལ་སྐྱོད་དང་། ཚོར་བྱེད་སྐུལ་མ་གཏོང་ལེན་གྱི་བྱ་བ་བྱེད་པའི་ཐོད་རུས་དབང་རྩ་ཆ་ལྔ་པ།